۱۳۸۷ مرداد ۳۱, پنجشنبه

نشانه هاي عشق ماندگار

بسياري از رابطه ها بصورتي يكسـان آغـاز مـي شـونـــد: مـرد و زن نـسـبت به هر كلمه اي كه ابراز مي دارنــد، هر نـفسي كه مي كشند و هر حركتي كه انجام مي دهـند، وفـادار و پايبندنـد. همه چـيـز در ابـتـداي هـر رابـطـه جـدي بسيار دلپسند و خوب است، اما از كجا ميتوان فهميد كه اين شرايط بعد از سه ماه باز بـهمين صـورت تداوم خواهد يافت يا خير؟ چطور متوجه مي شـويد كه همسرتان براي شما مناسب است؟ آيا او به شما علاقمنديش را خواهـد گفت، آيـا او عـلاقمنديش را به شما نشان خواهـد داد يـا فقط به ديگران خواهد گفت كه ميخواهد شما در زندگيش باشيد؟

من در لحظه دوستت دارم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرگز بنظر نميرسـد كـه خبرهاي بدي در رابطه هاي تازه و نو وجود داشته باشد. زوجين
در مورد هر چيزي با يكديگر موافقند، از نوع غذايي كه در رستوران سفارش مي دهـنــد گرفته تا مقدار كره اي كه در سينما روي ذرت بو داده خود ميريزند. متاسفانه، در نهـايـت
لبخندهاي ساده حاكي از رضايت و موافقت و نيز ابراز علاقه هاي پـر شـور و نشاط پايان مي يابند.

زماني فرا ميرسد كه جمله دو كــلمه اي معروف گفته شده و احساسات سرد و بي روح موجود در آن آشكار مي گردد. هرچند گـفتن "دوستت دارم،" لـزوما جهتي صـحيح براي حـركت كـردن نـــيست. اين عبارت كوچك بايد براي زمان مناسبش كنار گذاشته شـده و نبايد همانند نقل و نبات در عروسي مرتب بالا انداخته شود.

گفـتن اين كـه صادقانه به شريك زندگي خود علاقمنديد، ارزشش بسيـار والاتـر از ادعاي دروغين دوسـت داشتــن او مي باشد. دروغگويي همچنين ممكن است يك رابطه خوب بالقوه را به خطر بيندازد. اين قانون در مورد زن و مرد هر دو صادق است ، از آنـجـايي كه زوجين گاهي اوقات مايل ميگردند احساسات خود را طريق نشان دادن علايق خـود بــه ديـگري بــزرگ جلوه دهند. اين به آن معنا نيست كه برخي از زوج ها هـرگـز هـمـديـگر را دوست نخواهند داشت، بلكه منظور اين است كه نبايد گرفتار لحظات لذت بــخش كاذب و زودگذر شد و آنچه كه واقيعت دروني نيست را بروز داد.


واقعيات را به او نشان دهيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از قديم گفته اند "دو صـد گفته چو نيم كردار نيست،" اين جمله در مورد روابط خانوادگي نـيـز صادق است. ما عادت ميكنيم جمله اي قديمي و تكراري را بارها و بارها بشنـويـم، اما براي اينكه آن كلمات مؤثر واقع شوند، بايد عمل خـود را نـيـز به آنها اضافه كنيم. پس دفعه بعدي كه به همسرتان ميگوييد كه براي شما ارزشمند اسـت، فــراموش نـكنيد كه چگونگي احساس خود را در عمل به او نشان دهيد.

براي اين كار لازم نيست برايش گوشواره الماس بخريد. چرا كمي نوازشش نكرده و او را جايي كه هميشه دوست داشته برود، نبريد؟ گفتن به يك زن كـه او دنـيـاي شـمـا است خيلي آسان اســت، اما آيا ثابت نمودنش هم به اين آساني است؟ چه تعدادي از شما در اين لحظه از رابـطه تان به همسر خود مي گوييد كه براي او هر كاري انجام ميدهيد و در فـرصـت بـعـدي خــلاف جـهـت حرك كرده و جمعه شب به جاي اين كـه وقــت خود را با همسرتان سپري كنيد با دوستان خود به گردش و تفريح ميرويد؟

نامزد شما اين حقيقت را كه شما از يك شب تفريحي بياد ماندني با دوستانتان صـرفـه نظر نموده و ترجيح مي دهـيــد كه وقتي او نياز به شما دارد، وقت خود را با وي بگذرانيد بـسيار تحسين ميـكـنـد. يك رابطه مانند شركتهاي تجاري است؛ نـيـاز بـه زمـان، تـلاش و از خود گذشتگي بسيار دارد. زوجين ميـآيند و مــيروند، اما رابطه هاي حقيقي آنهايي هسـتـنــد كه علي رغم مشكلات زندگي تداوم يافته و زن و مرد بـيش از پـيـش بـه هـم نزديك ميگردند.

يك راه ديگر براي فهميـدن ايـنكه هــمسر شما آيا واقعا همان كسي است كه ميخواهيد باقي عمر خود را با او سپرس كنيد ايـن است كه مطمئن شويد داراي ديدگاهي يكسان درباره آينده ميباشيد. آيا هر دوي شما خودتان را چندين سال دورتر در حـال مشـاركـت براي بدست آوردن خانه اي براي زندگي و ارتقاي خانواده اي صميمي تصور ميكنيد؟ اگر به همگي سؤالات فوق به يك نحو پاسخ مي دهيد، به رابطه خود اميدوار باشيد.

نامزد به عنوان فرزند دختر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يك آزمون ديگر كه در كتابهاي تاريخي عشـقـي مـؤثر شـنـاخته شده، اين است كه از او بخواهيد با پدر و مادر و ديگر افرادي كه آنـها را دوست مي داريد ملاقات كند. اغلب اوقات افراد در روابط چشم و گوششان را مي بـنــدند چرا كه احساساتشان كنترل حواس پنج گانه آنها را بدست گرفته و قضاوتشان را نا كارآمد مي كند. بهترين راه تشخيص مسائـل در چنين شرايطي اين است كه مـحبـوب خـود را به پـدر، مـادر يـا يـك دوسـت صمـيـمي معرفي نماييد. از آنجايي كه ما به نظرات والدين و دوسـتـان خـوبـمان اعـتـماد داشـتـه و برايشان ارزش قائليم، آنها مي تـوانند بـصورتي شايسته قضاوت كنند كه آيا اين شخص مناسب ما است يا خير.

بسياري از افراد مي گويند كه اعضاي خانواده مايلند در روابط بين فرزندان و كسـانـي كه مورد علاقه آنها هستند دخالت نموده و به صـورتـي منـطقـي بـا مـوضـوع بـرخـورد كنند.
دختران زياد اين تاكتيك را بكار مي بـرنـد. آنهـا شـوهـر آينده خود را مجبور مي كنند تا از ميـان يك سري معرفي هايي كه ممكن است ساده و معمولي بنظر برسند، اما بيشــتر شبيه امتحانات دانشگاه مي باشند، بگذرد. با اينـكـــه سنجش و ارزش گذاري آشنايان لزوما نمره نهايي ما را تعيين نميكند، اثرات زيادي در تغيير نتيجه بدنبال خواهد داشت.

وقـتـي نامزدتان شما را براي صرف شام با فاميل خود دعوت ميكند، چه انتظاري داريـد؟
البته كه آن يك پيك نيك كنار ساحل نيست. آن شبيه يـك مصاحبه استخدامي است كه كـارفــرما (والـدين) از مـتقاضي (شما) سؤالاتي مي كند تا متوجـه شـود آيـا او بـراي آن موقعيت شغلي (دختر) مناسب است يا خير. پدر و مادر دختر شما را بـه عـنـوان كسي كـه قـرار اسـت مسـؤليت كار مراقبت از دختر كوچكشان را بعهده بگيرد نگاه مي كـنـنـد. بنابراين دليل اينكه اين كار مانند تجربه اي دشوار بنظر مي رسـد آن است كه مرحله اي تـعيـيـن كنـنـده و حــساس در يـك رابطه محسوب مي گـردد. اگـر پـدر و مـادر او شـمـا را نپسنديدند و يا برعكس، انتظار داريد ما بقي عمر شما با دختر آنها چگونه سپري گردد؟

از نقطه نظري ديگر، نمايشنامه "ملاقات با والدين" بيانگر احساس زياد بانويتان نـسبـت به شما ميباشد. اگر با پدر و مادر او ديدار كنيد، كاملا احتمال دارد كه او در حال عـاشـق شدن ميباشد.


خرده ريزهاي با اهميت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگر ترانه قديمي و رقص رومانتيك را براي يك لحظه كنار بگذاريـم، زنـان "چـيزهاي كوچك" را به عنوان محك و مبناي رابطه درنظر ميگيرند. آيا نوع بستني مورد علاقه او در روزهاي نخستين آشنايي را بياد مي آوريد؟ اسـم گربـه دوران كـودكي او چه بود؟ اولين باري كه هـمـديگر را بوسيديد چه آهنگي از ضبط صوت پخش مي شـد؟ اطـلاعـات خـرده ريـز كـه ممكن است به نظر شما بي اهميت و بي ربط برسند، براي او بـه مـوضـوعـاتي دلـتـنگ كننده و به يادماندني مبدل ميگردند، بنابراين دقت كنيد.

بـا اينكه ممكن است زوجين در يك رابطه بدون اينكه بگويند "دوستت دارم" زمـان زيـادي را سپري كنند، بسياري چيزهاي ديگري وجود دارند كه نشانگر ميزان معـيـنـي از مهــر و علاقه نسبت به ديگري ميباشند. نكته اين است كه چگونگي يافتن آنها را بياموزيد.

هیچ نظری موجود نیست:

محصولات زیبایی:برای سفارش محصول روی لینک مورد نظر کلیک کنید

> کرم لایه بردار فوری صورت olive اصل

13,000 تومان

> کرم موبر دائمي باله آ - اصل آلمان

31,000 تومان

> کرم صاف و نرم کننده مو Dark & Lovely

30,000 تومان

> کرم ضد لک وضد جوش ایسنس -ESSNCE

24,000 تومان

> صابون ضدجوش ولك و جوان كننده حلزون فلور

12,000 تومان

> كرم برطرف كننده سفيدي موي سر مجيك ميكس

28,000 تومان

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH

10,000 تومان

> كرم گارنير سبزو قرمز(جوانسازي))GARNiER

52,000 تومان

> كرم مرواريد اصل فلور محصول فرانسه

25,000 تومان

> اسپری فرم دهنده سینه دکتر جیمز

38,000 تومان

> کرم بزرگ و سفت کننده باسن پارتنر فرانسه

48,000 تومان

> کرم روشن کننده Emami ( برای مردان )

28,000 تومان

> کرم بزرگ و سفت کننده باسن والنسی

27,000 تومان

> رفع سفیدی مو MAGIC MIX ( مجیک میکس )

45,000 تومان

> لنز رنگی چشم تک رنگ اینوا

25,000 تومان

> لنز رنگی چشم چند رنگ اینوا

25,000 تومان

> ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز

25,000 تومان

> کرم لايه بردار و سفيدکننده Dove

22,000 تومان

> کرم موبر دوقلو قوی وجادوئی Magic clean

28,000 تومان

> ضد جوش و لک بای بای فرانسه

28,000 تومان

> ريمل هزار و يك مژه برژوا فرانسه

18,000 تومان

> کرم دوقلو روشن کننده و ضدلک قوی JIAOLI

69,000 تومان

> لوسیون رفع تیرگی مناطق حساس بدن Partner

28,000 تومان

> کرم ضد چروک و روشن کننده ولنسي 100٪ اصلي

15,000 تومان

> کرم پودر OLIVE OILE

18,000 تومان

> کرم مروارید اصل فلور-والنسی

29,000 تومان

> صابون کوسه ماهی والنسی

19,000 تومان

> -سفید کننده زیر بغل mistin(میستین)

17,000 تومان

> ست کامل و معجزه گر صورت ویتامین C

25,000 تومان

> کرم روشن کننده و زیبائی Emami (زنانه)

28,000 تومان

> ژل لاغری جلبک دریایی valensey

27,000 تومان

> جدیدترین ریمل برجوا3DMAX

15,000 تومان

> کرم رفع سفیدی موی سرYouThair

29,000 تومان

> صاف و نرم کننده مو .اصلDark & Lovely

27,000 تومان

> شامپوی مرطوب جلبک دریایی good life

18,000 تومان

> رنگ موی ریش و سبیل استراتژی ( BLACK )

35,000 تومان

> کرم لاغری پارتنر لاو

48,000 تومان

> کرم رفع سیاهی و کبودی بدن پارتنر لاو

48,000 تومان

> کپسول مایع جوان کننده پوست animate

35,000 تومان

> موبر باله آ موبر دائمی 100% تضمینی

32,000 تومان

> اتو مو استیم استایلر

61,500 تومان

> محلول درمانی رویش مو+شامبودرمانی ریزش مو

65,000 تومان

> کرم تقویتی دور چشم خاویار والنسی

30,000 تومان

> کرم رفع ترک بدن پارتنر لاو

48,000 تومان

> کرم جوان کننده دور چشم Oliveen nature

28,000 تومان

> کرم ضد پیری دست لیدی دیانا

17,000 تومان

> کرم ضد آفتاب فرانسوی Bioderma

14,000 تومان

> شامپوی رنگ موی استراتژی shampoo Strategy

35,000 تومان

> افترشیو بعد از اصلاح بانوان

28,000 تومان

> لوسیون سفید کننده چای سبز Dream Woman

28,000 تومان

> شامپوی گیاهی جین سینگ

18,000 تومان

> رنگ موی مردانه Perfect men 90

26,000 تومان

> کرم پودر ویتامین سی Dream Woman

18,000 تومان

> رنگ موی مردانه Nougat (سیاه)

32,000 تومان

> کرم رفع سیاهی بدن والنسی

34,000 تومان

> ژل لایه بردار فوری روغن زیتون Oliveen

18,000 تومان

> روغن مار دو در یک میس بیوتی

28,000 تومان

> کرم جوان کننده و آبرسان شیر خالص

48,000 تومان

> پودر معطر كننده وطراوت بخش بدن کونستانت

45,000 تومان

> ژل لاغری نیترو اصل

29,000 تومان

> كرم اسكراپ پارتنر لاو

48,000 تومان

> پودر معطر کننده بدن

36,000 تومان

> ماسکهای کلاژن دارصورت کره جنوبیpurederm

18,000 تومان

> ست کامل حجم دهنده لب

16,500 تومان

> کرم ترک شکم و پوست میس تین

22,000 تومان

> صابون بهداشتی زنانه تایگر100% موثر

15,000 تومان

> شامپو رنگ مو A+B لانا

21,000 تومان

> روغن مار ملکه زیبایی

18,000 تومان

> ست درمانی مخصوص رفع تمامی لکه های صورت

45,000 تومان

> کرم فرم دهنده و سفت کننده سیـــنه partne

40,000 تومان

> ضد جوش و لک بای بای اصل فرانسوی

22,000 تومان

> کرم لاغری بازوی پارتنر لاو

30,000 تومان

> ژل لاغر کننده باسن loreal

30,000 تومان

> [جدیدترین کرم سفید کننده مردانه Emam

30,000 تومان

> صابون ضد جوش و لك درياي مرده فلورا

12,000 تومان

> کرم فرم دهنده و سفت کننده سینه partner

48,000 تومان

> ژل حجم دهنده وبزرگ کننده لب کلاژن دارlov

10,000 تومان

> پودر سفید کننده دندان گیاهیabaan

9,500 تومان

> محلول گیاهی هندی و قرص تقویتی ضد ریزش مو

100,000 تومان

> کرم رفع سیاهی و کبودی1&PARTNER 4

35,000 تومان

لوازم:برای کسب اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH

14,000 تومان

> اصلاح خانگی جاست تریم JUST A TRIM

23,000 تومان

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH با کیف

25,000 تومان

> رنده برقی کنوود انگلستان KENWOOD

45,000 تومان

> گن لاغری اسلیم لیفت SLIM N LIFT

35,000 تومان

> رخت آویز جادویی واندر هنگر WONDER HANGER

15,000 تومان

> مخلوط کن چند کاره مجیک بولت آلمانی

65,000 تومان

> اتو بخار ایستاده توبی TOBI

165,000 تومان

> بخارشو هاش دو اُ ماپ الترا H2O MOP ULTRA

70,000 تومان

> ریش تراش ضد آب میکروفورس

20,000 تومان

> سالادساز نایسر دایسر آلمانی اصل

35,000 تومان

> سالادساز اسنپ اسلایس SNAP N SLICE

20,000 تومان

> اتو مو اینستایلر IN-STYLER

45,000 تومان

> فر نوری FLAVOR OVEN WAVE

70,000 تومان

> نردبان و چرخ دستی توتال ترالی

131,000 تومان

> خشک کن لباس خانگی AIR-O-DRY

57,000 تومان

> ست چاقو میراکل بلید 3 MIRACLE BLADE

63,000 تومان

> اتو مو بخار استیم استایلر STEAM STYLER

58,000 تومان

> بخارپز پرو وی استیم تاور STEAM TOWER

67,000 تومان

> نردبان چندکاره ورسالدر

126,000 تومان

> گردگیر گوداستر شارژی GO DUSTER

27,000 تومان

> غذاساز همه کاره بولت اکسپرس

121,000 تومان

> جاروی مثلثی شارژی آلمان ایتالیا

40,000 تومان

> دستگاه ورزشی توتال کُر TOTAL CORE

67,000 تومان

> چاقوی شارژی سونیک بلید SONIC BLADE

35,000 تومان

> میله بارفیکس ایرون جیم|IRON GYM

30,000 تومان

> سرخ کن بدون روغن هات پلیت اتریش

60,000 تومان

> خردکن کیچن کینگ پرو|KITCHEN KING PRO

30,000 تومان

> دستگاه رول اتوماتیک توالت فرنگی

100,000 تومان

> کفشو چرخشی

37,000 تومان

> دستگاه تصفیه آب خانگی هرت اند هرت

210,000 تومان

> ست چاقوهای کانتر CONTOUR PRO KNIVES

46,000 تومان

> دستگاه ورزشی توتال کُر اسپانیا LLC

121,000 تومان

محصولات زناشویی:برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش روی محصول مورد نظر کلیک کنید

> کرم لارگو (افزایش حجم و سایز آلت تناسلی)

33,500 تومان

> قرص آمريكايي اصلي ويگومخصوص دیرانزالی

19,000 تومان

> قطره آلمانی جدید محرک زنانه

58,000 تومان

> قرص دير انزالي 50 دقيقه اي وگادول

14,000 تومان

> اسپری تاخیری لارگوlargo delay spray

19,000 تومان

> کرم لارگو- افزایش طول و ضخامت

25,000 تومان

> اسپری تاخیری ویاگرا (آمریكا-جدید)

24,000 تومان

> مگنا RX

145,000 تومان

> دستگاه لارجر باکس

110,000 تومان

> کرم 2عددي شارک پاور مخصوص آقایان

48,000 تومان

> اسپری تاخیری Super Dooz 125000

22,000 تومان

> شارک پاور-شارک پاور قرمز رنگ-shark power

35,000 تومان

> مگنا ارایکس RX-اصل.نمایندگی فعال ایران

120,000 تومان

> ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت

19,500 تومان

> تنگ كننده-افزایش میل جن-30 خانمها

30,000 تومان

> قرص یوهیم

100,000 تومان

> قرص 4 تایی تاخیر در انزال لوواگراLUVAGRA

10,000 تومان

> کرم گیاهی ژل فورت

22,000 تومان

> ژل زناشویی اینتیمو مخصوص خانمها

30,000 تومان

> ژل آمیزشی سیمپلکس فرانسه-رومانتیک و پلژ

19,000 تومان

> قرص ویاگرای قرمز -تقویت قوا

27,000 تومان

> کرم تاخيري delay shark

22,000 تومان

> کپسول MAXMAN اصل(تقویت قوای جن سی)

27,000 تومان

> اسپری تاخیری ویاگرا-اصل با هلوگرام

19,000 تومان

> حلقه ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت

25,000 تومان

> قرص سیالیس-cialis – ایجاد نعوظ

27,000 تومان

> اسپری Tiger power

28,000 تومان

> کرم 2عددي شارک پاور آبی

38,000 تومان

> کپسول درمانگر زود انزالی MAXMAN

65,000 تومان

> کرم لارگو اصل -افزایش طول و قطر (آقایان)

33,000 تومان

> ژل آمیزشی ایزی EASY PLAY TIME GEL

22,000 تومان

> صابون مردانه روغن تمساح فرانسوی100%طبیع

15,000 تومان

> قرص ویاگرای اصل آمریکا(30 عددی)

78,000 تومان

> کپسول گیاهی تقویت کننده جنسی ساتیبو

45,000 تومان

> دستگاه لارجر باکس(با مجوز بهداشت)

110,000 تومان

> پک کامل رفع مشکلات زناشویی

99,000 تومان

> کپسول گیاهی مکس من آمریکایی اصل

50,000 تومان

> کرم شارک پاور مخصوص آقایان

28,000 تومان

> قرص سمنکس-Semenax

188,000 تومان

> ویگاریکس-تقویت بنیه جنسی

64,000 تومان

> 2عدد کرم شارک پاورآبی

36,000 تومان

> افزایش حجم (آقایان)شارک پاور

25,000 تومان

> ژل آ.م.ی.ز.ش.ی. تایگرلیدی(خانم ببره)برای

18,000 تومان

> Viamax power قهوه مردانه

75,000 تومان

> وایگورل.کرم افزایش دهنده میل ج.ن.سی

45,000 تومان

> ويگركس - پمپ تنظيم آقايان

85,000 تومان

> ژل آمیزشی اینفینیتی پلی تایم Infinity

22,000 تومان

> تقویت بنیه جنس-30 آقایان باقرصهای یوهیم

100,000 تومان

> قرص مگنارکس MAGNA+RX

145,000 تومان

> دستگاه وکیوم همراه آقایان ساخت آمریکا

85,000 تومان

> قرص سمنکس

150,000 تومان

> اسپری ویاگرا 99000 اصل

20,000 تومان

> ژل لایک ا ویرجین پلی تایمLIKE A VIRGIN

22,000 تومان

> دستگاه اکستندر مگنت دار

110,000 تومان

> تایگرکینگ tiger king

32,000 تومان

> کپسول درمان كننده زودانزالي یانگ گانگ

45,000 تومان

> کپسول و اسپری افزایش سایز آ.ل.ت Big Boy

68,000 تومان

> ژل آمیزشی دریمر پلی تایمPLAY TIME DREAME

22,000 تومان

> ست کامل درمانگر ناتوانی آقایان

110,000 تومان

> ژل آمیزشی فایر پلی تایم Play time fire

22,000 تومان

> پک محصول جنسی مردانه با اشانتیون ویژه

63,000 تومان

> Viamax power قهوه زنانه

75,000 تومان

> پمپ افزایش حجم آقایان آمریکایی

85,000 تومان

> دستگاه جس اکستندر بزرگ کننده دائمی عضو ت

235,000 تومان

> دستگاه اکستندر ساده

85,000 تومان

> قرص وایمکسVIMAX

120,000 تومان

> کپسول مکس من2 MAXMAN II

80,000 تومان

> ویگارکس

65,000 تومان

> مکس من 12 عددی اصل

30,000 تومان

> کرم لارگو اصلLARGO

32,000 تومان

> کرم گیاهی اروس انگلیسی 100%گیاهی

20,000 تومان

> ریش تراش MICROSTAR

25,000 تومان

> موکن ویزیوت WIZZIT

27,000 تومان

> مگنا آر ایکس+MAGNARX اصل

125,000 تومان

> دستگاه افزایش دهنده سایز اکستریم(آقایان)

165,000 تومان

> صابون العذاری QUEEN LOVE

12,000 تومان

> دستگاه پرو اکستندرمگنت دار ویژه

155,000 تومان

> ژل آمیزشی آیس من پلی تایمICE MAN

22,000 تومان

> کپسول بزرگ کننده 60 عددی مکس من

85,000 تومان

> پکیج افزایش سایز آ.ل.ت 100%گیاهی وتضمینی

149,000 تومان