۱۳۸۷ مرداد ۲۳, چهارشنبه

زن و شگفتي 2 قلو زايي

بارداري و زايمان چندقلو از آغاز مورد توجه انسان‌ها بوده است و هنوز پس از قرن‌ها تحقيق، اين قبيل بارداري‌ همچنان پرخطر است و نكات مبهمي در مورد آن وجود دارد. اين قضيه در مورد دوقلوهاي به‌هم‌چسبيده جدي‌تر است. آنان چنان همواره شگفت‌انگيز بوده‌اند كه برخي اقوام وجودشان را معجزه تلقي مي‌كردند. ولي امروزه چگونگي به‌وجود آمدن انواع مختلف دوقلوها و چندقلوها شناخته شده و وجود آنها در جوامع كاملا ً پذيرفته شده است.در ????، يك كشاورز به نام كريلو به نزد امپراتور روسيه فراخوانده شد. او دو بار ازدواج كرده بود. همسر اولش چهار بار چهارقلو، هفت بار سه‌قلو و دو بار دوقلو به دنيا آورده بود (يعني در مجموع ?? فرزند). همسر دومش هم ?? فرزند زاييده بود شامل شش دوقلو و يك سه‌قلو. جالب اينكه همة ?? فرزندش در زمان معرفي وي به امپراتور روسيه هنوز زنده بودند!
دوقلوهاي همسان، نيمه‌همسان و غيرهمسان
به‌طوركلي، در هر زايمان، احتمال دوقلوزايي يك درصد است و دو درصد از كل نوزادان هر جمعيت دوقلو هستند.هر ماه، در چرخة طبيعي جنسي زنانه، تنها يك تخمك از تخمدان زن آزاد مي‌شود. يعني معمولا ً در هر بارداري يك جنين وجود دارد. اما گاه به علت نامعلومي در يك ماه دو تخمك از تخمدان زن آزاد مي‌شود كه هر يك به‌طور مستقل با يك اسپرم جداگانه بارور مي‌شود. گاه نيز سلول تخم حاصل از تركيب سلول جنسي زن (تخمك) و سلول جنسي مرد (اسپرم)، در مراحل ابتدايي تشكيل، به دو سلول تخم تبديل مي‌شود كه هركدام از اين سلول‌ها يك جنين مستقل را به‌وجود مي‌آورد. در حالت اول، دوقلو را دوتخمي ـ دي‌زيگوت ـ يا غيرهمسان مي‌ناميم. بنابراين، دوقلوهاي دوتخمي حاصل لقاح ? تخمك و ? اسپرم هستند. اين دوقلوها ممكن است همجنس يا غيرهمجنس باشند. آنها شباهت دو خواهر يا برادر معمولي را دارند، با اين تفاوت كه در يك زمان به دنيا مي‌آيند.
در حالت دوم كه يك تخمك با يك اسپرم بارور مي‌شود، دوقلوي حاصل از اين لقاح را يك‌تخمي ـ مونوزيگوت ـ يا همسان مي‌ناميم. اين نوع دوقلوها هميشه همجنس‌اند، اما ممكن است براساس زمان تقسيم، رشد متفاوتي داشته باشند.دوقلوهاي تك‌تخمي خصوصيات جسمي يكسان و ويژگي‌هاي ژنتيكي همانند دارند. رنگ پوست، مو، چشم و ساختار بدن آنها مشابه است و گروه‌هاي خوني يكساني دارند. آنها اغلب تصاوير آينه‌اي يكديگرند. مثلا ً يكي چپ‌دست و ديگري راست‌دست است، اما اثر انگشتشان متفاوت است. در جمعيت عمومي، تعداد دوقلوهاي دوتخمي بيشتر از دوقلوهاي تك‌تخمي است. در حدود ?? درصد از دوقلوهاي جهان تك‌تخمي و حدود ?? درصد دوتخمي‌اند.اما حالت سومي هم وجود دارد. اگر تخمك مادر قبل از لقاح دونيم شود و هر نيمه با يك اسپرم مستقل بارور شود، دوقلوي حاصل را نيمه‌همسان مي‌ناميم.
احتمال دوقلوزايي در زنان
وقوع دوقلويي تك‌تخمي تصادفي است و چندان تحت تأثير عوامل مختلف قرار نمي‌گيرد. اين اتفاق تقريباً در ? تا ? مورد از هر ???? تولد در سراسر جهان رخ مي‌دهد. اما ميزان شيوع تولد دوقلوهاي دوتخمي در سراسر جهان متفاوت است و عوامل متعددي در وقوع آن مؤثرند. وراثت يك عامل مهم است. اگر بستگان درجة اول مادر دوقلو داشته باشند، احتمال بارداري دوقلويي در او افزايش پيدا مي‌كند. احتمال دوقلوزايي در بارداري بعدي مادري كه قبلا ً دوقلوي دوتخمي به دنيا آورده، دو برابر است. اما سابقة فاميلي پدر هيچ اثر ارثي در دوقلوزايي ندارد يا احتمال تأثيرگذاري آن مختصر است.نژاد مادر عامل ديگري است كه در احتمال دوقلوزايي تأثير مي‌گذارد. شيوع تولد دوقلوهاي تك‌تخمي متأثر از نژاد نيست؛ ولي ? تا ?? مورد از هر ? هزار تولد در سفيدپوستان، ?? تا ?? مورد از هر هزار تولد در افريقايي‌ها، و ? مورد از هر هزار تولد در آسيايي‌ها دوقلوي دوتخمي‌اند. ايالات متحدة امريكا از جملة كشورهايي است كه بالاترين ميزان تولد چندقلويي را دارد، يعني يك مورد در هر ?? بارداري، و ژاپن كمترين ميزان را با احتمال يك مورد در هر ??? تولد.زنان سياه‌پوست قوم ياروبا (Yoruba) در غرب كشور نيجريه، با احتمال يك مورد در هر ?? تولد، ركورددار دوقلو و چندقلوزايي در جهان هستند.سن مادر و قد و وزن او هم در ميزان دوقلوزايي تأثير دارد. بيشترين ميزان تولد دوقلوهاي دوتخمي در زنان بالاي ?? سال و زنان چاق و قدبلند رخ مي‌دهد.استفاده از برخي داروها در مرحلة پيش از تخمك‌گذاري در چرخة ماهيانة زن هم شيوع تولد دوقلوهاي دوتخمي را افزايش مي‌دهد. اين داروها شامل مخدرها و داروهاي القا‌كنندة تخمك‌گذاري، كه براي درمان نازايي زنان تجويز مي‌شوند، هستند.
همچنين در زنانِ با گروه‌هاي خوني A و O، به‌دلايل نامشخصي، شيوع دوقلوزايي نسبت به جمعيت عمومي بيشتر استجالب آنكه در زناني كه در اواخر دورة تخمك‌گذاري باردار مي‌شوند، احتمال بارداري چندقلو بيشتر است كه شايد به علت رسيده بودن بيش از حد تخمك‌ها باشد.
تحقيقات اخير نشان داده‌اند كه نطفة اكثر دوقلوهاي دوتخمي در ماه ژوئيه (تير و مرداد) تشكيل مي‌شود، و ماه ژانويه (دي و بهمن) كمترين باروري‌هاي دوقلويي را دارد. دانشمندان معتقدند كه طولاني‌تر بودن روز در ماه ژوئيه ممكن است عامل ترشح بيشتر هورمون تحريك‌كنندة فوليكول (FSH) و در نتيجه بالا رفتن احتمال دوقلوزايي در زنان باشد.
اما عامل اصلي افزايش احتمال بارداري دوقلويي و چندقلويي استفاده از روش‌هاي درمان ناباروري است. روش‌هاي كمك به باروري (ART)، مانند لقاح آزمايشگاهي، باعث افزايش ميزان تولد چندقلوها مي‌شوند. در لقاح آزمايشگاهي، هرچه تعداد جنين‌هاي انتقال‌داده‌شده به رحم افزايش يابد، احتمال بارداري چندقلويي هم افزايش مي‌يابد.بارداري دوقلويي
بارداري دوقلويي را مي‌توان با روش‌هاي باليني، بيوشيميايي و بيوفيزيكي تشخيص داد. در معاينه، ارتفاع جسم رحم از ميزان مورد انتظار براي بارداري تك‌قلويي در همان سن بيشتر است؛ در نتيجه، شكم بزرگ‌تر از حد معمول آن سن جنيني مي‌شود. در ادامة بارداري، ممكن است دو جنين قابل لمس باشند و دو سرعت ضربان قلب مختلف شنيده شود. اگر تنها به روش‌هاي باليني فوق اكتفا شود، تقريباً يك‌سوم بارداري‌هاي دوقلويي تشخيص داده نمي‌شود و در زمان زايمان كشف مي‌شود. بنابراين، از آزمون‌هاي بيوفيزيكي و بيوشيميايي كمك گرفته مي‌شود. سونوگرافي قادر به نشان دادن بارداري دوقلويي، وضعيت جفت و پرده‌هاي جنيني و نيز تعيين جنسيت جنين‌هاست. اما خطاهاي تشخيصي در اين روش، در مواردي كه بيش از دو جنين وجود داشته باشد، بسيار شايع است.تغييرات فيزيولوژيكي در زنانِ با بارداري دوقلويي شكل تشديدشدة تغييرات بارداري‌هاي تك‌قلويي است. ميزان متوسط افزايش وزن در زنِ با اندازة بدني طبيعي كه دوقلو باردار است ?/?? تا ?/?? كيلوگرم است.
به‌طوركلي، در زنانِ با بارداري دوقلويي، هشت مشكل طبي شيوع بيشتري دارد:
* زايمان زودرس: مدت زمان بارداري تك‌قلويي ?? تا ?? هفته از زمان شروع آخرين دورة قاعدگي است. تحقيقات نشان داده‌اند كه بروز زايمان زودرس در بارداري‌هاي دوقلويي سه تا هفت برابر بارداري‌هاي تك‌قلويي است. متوسط طول مدت بارداري براي دوقلو ?? هفته، براي سه‌قلو ?? هفته و براي چهارقلو ?? هفته است. زايمان زودرس احتمال مرگ‌ومير جنين يا نوزاد را قبل، حين و بعد تولد افزايش مي‌دهد.
* پرفشاري خون: احتمال ابتلا به پرفشاري خون در بارداري دوقلويي دو تا چهار برابر افزايش مي‌يابد.
* جداشدگي جفت: جفت به ديوارة رحم متصل مي‌شود و جنين از طريق بند ناف با آن ارتباط دارد. جفت خون، اكسيژن و غذا براي جنين تهيه مي‌كند. ممكن است در بارداري چندقلويي، عملكرد جفت غيرطبيعي باشد يا عملكردش را زودتر از موقع از دست بدهد. اگر جفت نتواند اكسيژن يا غذاي كافي براي جنين فراهم كند، جنين رشد مناسبي نخواهد داشت. ميزان متوسط وزنِ هنگام تولد براي تك‌قلوها ???? گرم، براي دوقلوها ???? گرم، براي سه‌قلوها ???? گرم و براي چهارقلوها ???? گرم است.
* كم‌خوني: لزوم افزايش حجم خون مادر، همراه با افزايش نياز جنين به آهن، باعث بالا رفتن احتمال بروز كم‌خوني در بارداري دوقلويي مي‌شود. اين مادران، براي پيشگيري از كم‌خوني، بايد در طول بارداري مكمل‌هاي آهن و اسيد فوليك مصرف كنند.
* افزايش مايع آمنيوتيك: اين عارضه در ? تا ? درصد از بارداري‌هاي دوقلويي اتفاق مي‌افتد.
* عفونت ادراري: خطر ابتلا به عفونت‌هاي دستگاه ادراري در زنان با بارداري چندقلويي چهار برابر افزايش مي‌يابد.
* خونريزي پس از زايمان: حدود ?? درصد از زناني كه دوقلو به دنيا مي‌آورند، در دورة پس از زايمان، دچار نارسايي انقباضي رحم مي‌شوند. از آنجا كه خونريزي پس از زايمان با انقباضات عضلات رحم مهار مي‌شود، اين نارسايي موجب خونريزي شديد پس از زايمان مي‌شود.
* سزارين: زايمان طبيعي دوقلوها ممكن است و در بعضي موارد نيز به‌راحتي انجام مي‌شود. اما از آنجا كه در بارداري‌هاي دوقلويي و چندقلويي، احتمال قرار گرفتن جنين‌ها در وضعيت‌هاي غيرطبيعي زياد است، نياز به عمل جراحي سزارين براي به دنيا آوردن اين نوزادان بيشتر است. اكثر سه‌قلوها با عمل سزارين متولد مي‌شوند.
عوارض جنيني و نوزادي در بارداري دوقلويي
در بارداري دوقلويي، احتمال وقوع برخي از عوارض نوزادي افزايش مي‌يابد. همة اين عوارض باعث افزايش خطر مرگ‌ومير نوزادان مي‌شوند:
* نارس بودن نوزاد: در حدود ?? درصد از دوقلوها نارس متولد مي‌شوند. زايمان زودرس مهم‌ترين عامل افزايش مرگ‌ومير نوزادان دوقلوست.
* ناهنجاري‌هاي مادرزادي: بروز ناهنجاري‌هاي مادرزادي در دوقلوها دو تا سه برابر تك‌قلوهاست.
* ناهماهنگي رشد: ناهماهنگي رشد در دوقلوها به‌ صورت اختلاف قابل ملاحظة وزن دو نوزاد تعريف مي‌شود و در حدود ?? تا ?? درصد موارد دوقلوزايي را شامل مي‌شود. ناهماهنگي رشد جنين‌ها ممكن است به علت اختلاف سطح جفتي مختص هريك از دو قل باشد. در نتيجه، بچة داراي جفت كوچك‌تر دچار عقب‌ماندگي رشد مي‌شود. علت ديگر، انتقال خون از جنين به جنين است.
* قل فناشده: اين عارضه به مشاهدة دو قل در سونوگرافي اوايل بارداري (معمولا ً سه‌ماهة اول) و تولد تنها يك قل گفته مي‌شود. تقريباً نيمي از كل بارداري‌هاي دوقلويي داراي قل فناشده هستند. در اين عارضه، خطر واضحي مادر يا قل باقي‌مانده را تهديد نمي‌كند.
* تأخير در زايمان قل دوم: فاصلة طولاني بين زايمان دو نوزاد در برخي از موارد دوقلوزايي گزارش شده است. ممكن است زايمان اول زودتر از زماني كه نوزاد قابليت حيات را پيدا كرده باشد رخ دهد. تأخير در حد ?? تا ??? روز نيز گزارش شده كه گاه بيشتر از زماني است كه براي رسيدن قل دوم به‌حد قابليت حيات لازم است.
دوقلوهاي قفل‌شده، بارداري مركب، مول (بچه‌خوره) و بارداري دوقلويي تك‌آمنيوني از ديگر عوارض احتمالي بارداري دوقلويي هستند كه جان نوزادان و گاه مادر را تهديد مي‌كنند.
دوقلوهاي به‌هم‌چسبيده
دوقلوهاي به‌هم‌چسبيده همسان‌اند، يعني از يك تخمك لقاح‌يافته با يك اسپرم به‌وجود آمده‌اند و هميشه همجنس هستند. شيوع اين وضعيت در دخترها به نسبت ? به ? بيشتر از پسرهاست و به ميزان يك مورد در هر ?? هزار تولد اتفاق مي‌افتد. اما فقط يك مورد در هر ??? هزار تولد زنده دوقلوهاي به‌هم‌چسبيده هستند. دوقلوهاي به‌هم‌چسبيده را براساس محل اتصال آنها به ‌هم طبقه‌بندي مي‌كنند. شايع‌ترين اتصال دوقلوهاي به‌هم‌چسبيده از ناحية قفسة سينه است.
ويژگي‌هاي دوقلوها
رابطة دوقلوها با رابطة برادرها و خواهرهاي تك‌قلو بسيار متفاوت است. دوقلوها دوران جنيني را در كنار يكديگر به‌سر برده‌اند، اغلب با هم و در شرايط يكسان متولد شده‌اند و در يك محيط بزرگ مي‌شوند. بنابراين، در مقايسه با ساير خواهرها و برادرها، به‌ هم وابسته‌ترند و احساس نزديكي بيشتري مي‌كنند. گاه اين احساس وابستگي ميان دوقلوها تا پايان عمر ادامه مي‌يابد.ضريب هوشي دوقلوي همسان به‌ندرت بيشتر از ? واحد با هم تفاوت دارد، درحالي‌كه هوش دوقلوي غيرهمسان مي‌تواند مانند هر خواهر و برادر ديگري با هم متفاوت باشد. در نتيجه، دوقلوهاي همسان درك و برخورد تقريباً مشابهي نسبت به مسائل اطراف خود دارند. آنها مفهوم همكاري و سهيم شدن را زودتر از خواهرها و برادرهاي تك‌ قل ياد مي‌گيرند و در فعاليت‌هاي گروهي موفق‌ترند. هرچند ممكن است در غياب قل ديگر، بسيار خجالتي و ناموفق در روابط اجتماعي عمل كنند.
بانك اطلاعاتي دوقلوها
با گسترش علم ژنتيك و پزشكي مولكولي، اهميت مطالعة دوقلوها روز‌به‌روز بيشتر احساس مي‌شود. همان‌طور كه مي‌دانيم، در بروز هر صفت فردي يا ابتلا به هر بيماري، دو عامل ژنتيك و محيط مؤثر قلمداد مي‌شوند. براي بررسي اثر عوامل محيطي در بروز صفت يا بيماري، دوقلوها، بخصوص دوقلوهاي تك‌تخمي، مناسب هستند زيرا از نظر ژنتيكي ويژگي‌هاي كاملا ً يكساني دارند.همچنين با تكميل شدن طرح تهية ژنوم انساني در سال ????، تحقيق و تفحص در مورد ?? الي ?? هزار ژن انسان و زمان و نحوة بروز هركدام از آنها جدي‌تر شد. براي رسيدن به اين هدف، دوقلوها و چندقلوها در دنيا مورد توجه محققان قرار گرفتند.از حدود ?? سال قبل، بانك‌هاي اطلاعاتي دوقلوها با اهداف تحقيقاتي در سراسر جهان تشكيل شدند. كشورهاي پيشرفته در اين زمينه پيشرو هستند. بانك اطلاعاتي دوقلوهاي كشور سوئد در حدود ?? هزار دوقلو را زير پوشش دارد و مطالعات مستمر و گسترده‌اي در مورد دوقلوها انجام مي‌دهد. بانك اطلاعاتي دوقلوهاي كشور استراليا نيز در حدود ?? هزار عضو دارد و با بررسي مداوم دوقلوها و انجام طرح‌هاي تحقيقاتي، اطلاعات ارزنده‌اي به‌دست آورده است. كشورهاي در حال توسعه هم با تأخير نه‌چندان زياد شروع به تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي دوقلوها كرده‌اند. كشور در حال توسعة بنگلادش درحال‌حاضر داراي چنين بانكي است و تحقيقات خود را در مورد اين عجايب خلقت آغاز كرده است.اما تشكيل بانك اطلاعاتي دوقلوهاي ايراني به‌تازگي مورد توجه مراكز علمي و پژوهشي كشور واقع شده است.نخستين بار در كشور، به همت پژوهشكدة ابن‌سيناي جهاد دانشگاهي و با كمك سازمان بهداشت جهاني، اولين بانك اطلاعاتي دوقلوها و چندقلوهاي ايران طراحي و راه‌اندازي شده است. اين پژوهشكده از محققان و پژوهشگران دعوت كرده است كه طبق ضوابط، براي شركت در اين پژوهش اقدام كنند.ذكر اين نكته لازم است كه اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شده در اين بانك اطلاعاتي در اختيار ساير اشخاص قرار نخواهد گرفت و ارائة اين اطلاعات منوط به كسب رضايت آگاهانه از افراد است.
.........................

هیچ نظری موجود نیست:

محصولات زیبایی:برای سفارش محصول روی لینک مورد نظر کلیک کنید

> کرم لایه بردار فوری صورت olive اصل

13,000 تومان

> کرم موبر دائمي باله آ - اصل آلمان

31,000 تومان

> کرم صاف و نرم کننده مو Dark & Lovely

30,000 تومان

> کرم ضد لک وضد جوش ایسنس -ESSNCE

24,000 تومان

> صابون ضدجوش ولك و جوان كننده حلزون فلور

12,000 تومان

> كرم برطرف كننده سفيدي موي سر مجيك ميكس

28,000 تومان

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH

10,000 تومان

> كرم گارنير سبزو قرمز(جوانسازي))GARNiER

52,000 تومان

> كرم مرواريد اصل فلور محصول فرانسه

25,000 تومان

> اسپری فرم دهنده سینه دکتر جیمز

38,000 تومان

> کرم بزرگ و سفت کننده باسن پارتنر فرانسه

48,000 تومان

> کرم روشن کننده Emami ( برای مردان )

28,000 تومان

> کرم بزرگ و سفت کننده باسن والنسی

27,000 تومان

> رفع سفیدی مو MAGIC MIX ( مجیک میکس )

45,000 تومان

> لنز رنگی چشم تک رنگ اینوا

25,000 تومان

> لنز رنگی چشم چند رنگ اینوا

25,000 تومان

> ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز

25,000 تومان

> کرم لايه بردار و سفيدکننده Dove

22,000 تومان

> کرم موبر دوقلو قوی وجادوئی Magic clean

28,000 تومان

> ضد جوش و لک بای بای فرانسه

28,000 تومان

> ريمل هزار و يك مژه برژوا فرانسه

18,000 تومان

> کرم دوقلو روشن کننده و ضدلک قوی JIAOLI

69,000 تومان

> لوسیون رفع تیرگی مناطق حساس بدن Partner

28,000 تومان

> کرم ضد چروک و روشن کننده ولنسي 100٪ اصلي

15,000 تومان

> کرم پودر OLIVE OILE

18,000 تومان

> کرم مروارید اصل فلور-والنسی

29,000 تومان

> صابون کوسه ماهی والنسی

19,000 تومان

> -سفید کننده زیر بغل mistin(میستین)

17,000 تومان

> ست کامل و معجزه گر صورت ویتامین C

25,000 تومان

> کرم روشن کننده و زیبائی Emami (زنانه)

28,000 تومان

> ژل لاغری جلبک دریایی valensey

27,000 تومان

> جدیدترین ریمل برجوا3DMAX

15,000 تومان

> کرم رفع سفیدی موی سرYouThair

29,000 تومان

> صاف و نرم کننده مو .اصلDark & Lovely

27,000 تومان

> شامپوی مرطوب جلبک دریایی good life

18,000 تومان

> رنگ موی ریش و سبیل استراتژی ( BLACK )

35,000 تومان

> کرم لاغری پارتنر لاو

48,000 تومان

> کرم رفع سیاهی و کبودی بدن پارتنر لاو

48,000 تومان

> کپسول مایع جوان کننده پوست animate

35,000 تومان

> موبر باله آ موبر دائمی 100% تضمینی

32,000 تومان

> اتو مو استیم استایلر

61,500 تومان

> محلول درمانی رویش مو+شامبودرمانی ریزش مو

65,000 تومان

> کرم تقویتی دور چشم خاویار والنسی

30,000 تومان

> کرم رفع ترک بدن پارتنر لاو

48,000 تومان

> کرم جوان کننده دور چشم Oliveen nature

28,000 تومان

> کرم ضد پیری دست لیدی دیانا

17,000 تومان

> کرم ضد آفتاب فرانسوی Bioderma

14,000 تومان

> شامپوی رنگ موی استراتژی shampoo Strategy

35,000 تومان

> افترشیو بعد از اصلاح بانوان

28,000 تومان

> لوسیون سفید کننده چای سبز Dream Woman

28,000 تومان

> شامپوی گیاهی جین سینگ

18,000 تومان

> رنگ موی مردانه Perfect men 90

26,000 تومان

> کرم پودر ویتامین سی Dream Woman

18,000 تومان

> رنگ موی مردانه Nougat (سیاه)

32,000 تومان

> کرم رفع سیاهی بدن والنسی

34,000 تومان

> ژل لایه بردار فوری روغن زیتون Oliveen

18,000 تومان

> روغن مار دو در یک میس بیوتی

28,000 تومان

> کرم جوان کننده و آبرسان شیر خالص

48,000 تومان

> پودر معطر كننده وطراوت بخش بدن کونستانت

45,000 تومان

> ژل لاغری نیترو اصل

29,000 تومان

> كرم اسكراپ پارتنر لاو

48,000 تومان

> پودر معطر کننده بدن

36,000 تومان

> ماسکهای کلاژن دارصورت کره جنوبیpurederm

18,000 تومان

> ست کامل حجم دهنده لب

16,500 تومان

> کرم ترک شکم و پوست میس تین

22,000 تومان

> صابون بهداشتی زنانه تایگر100% موثر

15,000 تومان

> شامپو رنگ مو A+B لانا

21,000 تومان

> روغن مار ملکه زیبایی

18,000 تومان

> ست درمانی مخصوص رفع تمامی لکه های صورت

45,000 تومان

> کرم فرم دهنده و سفت کننده سیـــنه partne

40,000 تومان

> ضد جوش و لک بای بای اصل فرانسوی

22,000 تومان

> کرم لاغری بازوی پارتنر لاو

30,000 تومان

> ژل لاغر کننده باسن loreal

30,000 تومان

> [جدیدترین کرم سفید کننده مردانه Emam

30,000 تومان

> صابون ضد جوش و لك درياي مرده فلورا

12,000 تومان

> کرم فرم دهنده و سفت کننده سینه partner

48,000 تومان

> ژل حجم دهنده وبزرگ کننده لب کلاژن دارlov

10,000 تومان

> پودر سفید کننده دندان گیاهیabaan

9,500 تومان

> محلول گیاهی هندی و قرص تقویتی ضد ریزش مو

100,000 تومان

> کرم رفع سیاهی و کبودی1&PARTNER 4

35,000 تومان

لوازم:برای کسب اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH

14,000 تومان

> اصلاح خانگی جاست تریم JUST A TRIM

23,000 تومان

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH با کیف

25,000 تومان

> رنده برقی کنوود انگلستان KENWOOD

45,000 تومان

> گن لاغری اسلیم لیفت SLIM N LIFT

35,000 تومان

> رخت آویز جادویی واندر هنگر WONDER HANGER

15,000 تومان

> مخلوط کن چند کاره مجیک بولت آلمانی

65,000 تومان

> اتو بخار ایستاده توبی TOBI

165,000 تومان

> بخارشو هاش دو اُ ماپ الترا H2O MOP ULTRA

70,000 تومان

> ریش تراش ضد آب میکروفورس

20,000 تومان

> سالادساز نایسر دایسر آلمانی اصل

35,000 تومان

> سالادساز اسنپ اسلایس SNAP N SLICE

20,000 تومان

> اتو مو اینستایلر IN-STYLER

45,000 تومان

> فر نوری FLAVOR OVEN WAVE

70,000 تومان

> نردبان و چرخ دستی توتال ترالی

131,000 تومان

> خشک کن لباس خانگی AIR-O-DRY

57,000 تومان

> ست چاقو میراکل بلید 3 MIRACLE BLADE

63,000 تومان

> اتو مو بخار استیم استایلر STEAM STYLER

58,000 تومان

> بخارپز پرو وی استیم تاور STEAM TOWER

67,000 تومان

> نردبان چندکاره ورسالدر

126,000 تومان

> گردگیر گوداستر شارژی GO DUSTER

27,000 تومان

> غذاساز همه کاره بولت اکسپرس

121,000 تومان

> جاروی مثلثی شارژی آلمان ایتالیا

40,000 تومان

> دستگاه ورزشی توتال کُر TOTAL CORE

67,000 تومان

> چاقوی شارژی سونیک بلید SONIC BLADE

35,000 تومان

> میله بارفیکس ایرون جیم|IRON GYM

30,000 تومان

> سرخ کن بدون روغن هات پلیت اتریش

60,000 تومان

> خردکن کیچن کینگ پرو|KITCHEN KING PRO

30,000 تومان

> دستگاه رول اتوماتیک توالت فرنگی

100,000 تومان

> کفشو چرخشی

37,000 تومان

> دستگاه تصفیه آب خانگی هرت اند هرت

210,000 تومان

> ست چاقوهای کانتر CONTOUR PRO KNIVES

46,000 تومان

> دستگاه ورزشی توتال کُر اسپانیا LLC

121,000 تومان

محصولات زناشویی:برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش روی محصول مورد نظر کلیک کنید

> کرم لارگو (افزایش حجم و سایز آلت تناسلی)

33,500 تومان

> قرص آمريكايي اصلي ويگومخصوص دیرانزالی

19,000 تومان

> قطره آلمانی جدید محرک زنانه

58,000 تومان

> قرص دير انزالي 50 دقيقه اي وگادول

14,000 تومان

> اسپری تاخیری لارگوlargo delay spray

19,000 تومان

> کرم لارگو- افزایش طول و ضخامت

25,000 تومان

> اسپری تاخیری ویاگرا (آمریكا-جدید)

24,000 تومان

> مگنا RX

145,000 تومان

> دستگاه لارجر باکس

110,000 تومان

> کرم 2عددي شارک پاور مخصوص آقایان

48,000 تومان

> اسپری تاخیری Super Dooz 125000

22,000 تومان

> شارک پاور-شارک پاور قرمز رنگ-shark power

35,000 تومان

> مگنا ارایکس RX-اصل.نمایندگی فعال ایران

120,000 تومان

> ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت

19,500 تومان

> تنگ كننده-افزایش میل جن-30 خانمها

30,000 تومان

> قرص یوهیم

100,000 تومان

> قرص 4 تایی تاخیر در انزال لوواگراLUVAGRA

10,000 تومان

> کرم گیاهی ژل فورت

22,000 تومان

> ژل زناشویی اینتیمو مخصوص خانمها

30,000 تومان

> ژل آمیزشی سیمپلکس فرانسه-رومانتیک و پلژ

19,000 تومان

> قرص ویاگرای قرمز -تقویت قوا

27,000 تومان

> کرم تاخيري delay shark

22,000 تومان

> کپسول MAXMAN اصل(تقویت قوای جن سی)

27,000 تومان

> اسپری تاخیری ویاگرا-اصل با هلوگرام

19,000 تومان

> حلقه ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت

25,000 تومان

> قرص سیالیس-cialis – ایجاد نعوظ

27,000 تومان

> اسپری Tiger power

28,000 تومان

> کرم 2عددي شارک پاور آبی

38,000 تومان

> کپسول درمانگر زود انزالی MAXMAN

65,000 تومان

> کرم لارگو اصل -افزایش طول و قطر (آقایان)

33,000 تومان

> ژل آمیزشی ایزی EASY PLAY TIME GEL

22,000 تومان

> صابون مردانه روغن تمساح فرانسوی100%طبیع

15,000 تومان

> قرص ویاگرای اصل آمریکا(30 عددی)

78,000 تومان

> کپسول گیاهی تقویت کننده جنسی ساتیبو

45,000 تومان

> دستگاه لارجر باکس(با مجوز بهداشت)

110,000 تومان

> پک کامل رفع مشکلات زناشویی

99,000 تومان

> کپسول گیاهی مکس من آمریکایی اصل

50,000 تومان

> کرم شارک پاور مخصوص آقایان

28,000 تومان

> قرص سمنکس-Semenax

188,000 تومان

> ویگاریکس-تقویت بنیه جنسی

64,000 تومان

> 2عدد کرم شارک پاورآبی

36,000 تومان

> افزایش حجم (آقایان)شارک پاور

25,000 تومان

> ژل آ.م.ی.ز.ش.ی. تایگرلیدی(خانم ببره)برای

18,000 تومان

> Viamax power قهوه مردانه

75,000 تومان

> وایگورل.کرم افزایش دهنده میل ج.ن.سی

45,000 تومان

> ويگركس - پمپ تنظيم آقايان

85,000 تومان

> ژل آمیزشی اینفینیتی پلی تایم Infinity

22,000 تومان

> تقویت بنیه جنس-30 آقایان باقرصهای یوهیم

100,000 تومان

> قرص مگنارکس MAGNA+RX

145,000 تومان

> دستگاه وکیوم همراه آقایان ساخت آمریکا

85,000 تومان

> قرص سمنکس

150,000 تومان

> اسپری ویاگرا 99000 اصل

20,000 تومان

> ژل لایک ا ویرجین پلی تایمLIKE A VIRGIN

22,000 تومان

> دستگاه اکستندر مگنت دار

110,000 تومان

> تایگرکینگ tiger king

32,000 تومان

> کپسول درمان كننده زودانزالي یانگ گانگ

45,000 تومان

> کپسول و اسپری افزایش سایز آ.ل.ت Big Boy

68,000 تومان

> ژل آمیزشی دریمر پلی تایمPLAY TIME DREAME

22,000 تومان

> ست کامل درمانگر ناتوانی آقایان

110,000 تومان

> ژل آمیزشی فایر پلی تایم Play time fire

22,000 تومان

> پک محصول جنسی مردانه با اشانتیون ویژه

63,000 تومان

> Viamax power قهوه زنانه

75,000 تومان

> پمپ افزایش حجم آقایان آمریکایی

85,000 تومان

> دستگاه جس اکستندر بزرگ کننده دائمی عضو ت

235,000 تومان

> دستگاه اکستندر ساده

85,000 تومان

> قرص وایمکسVIMAX

120,000 تومان

> کپسول مکس من2 MAXMAN II

80,000 تومان

> ویگارکس

65,000 تومان

> مکس من 12 عددی اصل

30,000 تومان

> کرم لارگو اصلLARGO

32,000 تومان

> کرم گیاهی اروس انگلیسی 100%گیاهی

20,000 تومان

> ریش تراش MICROSTAR

25,000 تومان

> موکن ویزیوت WIZZIT

27,000 تومان

> مگنا آر ایکس+MAGNARX اصل

125,000 تومان

> دستگاه افزایش دهنده سایز اکستریم(آقایان)

165,000 تومان

> صابون العذاری QUEEN LOVE

12,000 تومان

> دستگاه پرو اکستندرمگنت دار ویژه

155,000 تومان

> ژل آمیزشی آیس من پلی تایمICE MAN

22,000 تومان

> کپسول بزرگ کننده 60 عددی مکس من

85,000 تومان

> پکیج افزایش سایز آ.ل.ت 100%گیاهی وتضمینی

149,000 تومان