۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه

فال به وسيله گروه خوني

فال به وسيله ي گروه خوني

گروه هاي خوني :
گروه خوني A كسا ني كه گروه خوني A دا رند , د ر طول حيا تشا ن
تا حد زيا دي تغييرا خلا ق و روحيه مي دهند . گاهي تيز هوش , مبتكر و
پركا رند و گاهي تحت تاثير ا فكا ر ونقشه ها ي ديگرا ن قرا ر مي گيرند .
زما ني سرشا را ز شوق , شور وحرا رت به نظر مي رسند وزماني د يگر ,
سرد , ا فسرده و منزوي هستند . چنا ن كه گويي ا صلا با وقا يع ا طرا ف
خويش هيچ گونه ا رتبا طي ندا رند . حتي گاهي نسبت به آ ن چه د ر
خا نه شا ن مي گذ رد نيز بي ا عتنا يي نشا ن مي دهند . به همين جهت ,
شنا ختن شخصيت پيچيده و غريب آ ن ها چندا ن سا ده نيست .
صاحبا ن ا ين گروه خوني , معمولا ا فرا دي كم رو و تا ثير پذ يرند . د ر
مقابل ا فرا د نا شنا س هرگز جا نب ا حتيا ط وملا حضه كا ري را ا ز د ست
نمي دهند . خيلي د ير با ا شخا ص دوست مي شوند و زيا د به كسي ا عتما د
نمي كنند .
ا ز لحاظ روحي بسيا رآ سيب پذ يرهستند و نمي توا نند ا نتقا د ونا مهربا ني
را به آ سا ني تحمل كنند .
بي عدا لتي و نا سپا سي لطما ت شديدي به آ ن ها مي زند. گاهي مي توا نند
د ر لا ك خود فرو بروند . و د ر تنها يي و خا موشي رنج مي برند و گاهي
مي برند و گا هي حا لت دفاعي به خود مي گيرند و با صدا قت عكس ا لعمل
نشا ن مي دهند. ....... گاهي هم به راهنما يا مشا وري ا حتياج دا رند تا آ ن ها
را د را نتخا ب وا كنش و رفتا ر صحيح يا ري دهد .
ا ين گروه ((A)) ا ز د ورويي متنفرند .اهل تظاهر , چاپلوسي و د روغ نيستند .
د ر محيط هاي هماهنگ و خا لي ا ز ريا و تزوير ا حسا س آ سود گي و سعا د ت
مي كنند , هميشه د ست به عصا هستند و با ريسك كردن ميا نه ي خوبي ندا رند و
چون غا لبا ا ز شكست مي ترسند , هيچ وقت بد ون مطا لعه و سرسري د ست به
كا ري نمي زنند .
دير تصميم مي گيرند و معمولا براي شروع هر كا ري وسوا س به خرج مي دهند .
ا ما وقتي عزمشا ن را جزم شود , د يگر خود شا ن را به عقب نمي كشند .
وجدا ن و ا حسا س مسئوليت آ ن ها قا بل تحسين ا ست و براي مشاغل
حسا س شا يستگي د ا رند .
گروه خوني(( ((B:
صا حبا ن گر وه خوني B ا فرا د ي رك گو , با ا را ده و جسور هستند .
خيلي صريح و جدي حرف مي زنند , ا ما سا ده عمل مي كنند و ا ز
پر ده پوشي , زبا ن با زي و ا ين د ست , آ ن د ست كرد ن , خوششا ن
نمي آ يد وهمين صفا ت باعث مي شود تا ا شخا ص زود رنج , كم ظرفيت
و ا حسا سا تي نتوا نند با آ ن ها كنا ر بيا يند .
ا ين گروه ا كثرا و اغلب ا ز حيث د روني كا مل هستند و به ند رت تحت
تا ثير د يگرا ن قرا ر مي گيرند و د شوا رمي توا ن نظرشا ن را د ر مورد
چيزي يا كسي تغيير دا د . آ ن ها برا ي پوشا ئد ن حساسيت ها يشا ن ,
غا لبا نقا بي ا ز خشونت به چهره مي زنند و تظاهر به سنگد لي مي كنند ,
ليكن د ر ا صل خوش خو , منصف , سخاوتمند و بلند نظر هستند وا گر
توا نا يي كمك به كسي را دا شته با شند , مضايغه نمي كنند . با ا ين حا ل ,
گاهي خود خواه و تك رو مي شوند و ترجيح مي دهند وقت و نيرو يشا ن
را حتي ا لمقد ور صرف ا مور شخصي و منا فع خويش كنند . ا ين عده
عده موجودا تي فعا ل و پر شورند . معمولا نقطه ي ضعيفي ا ز خود شا ن
بروز نمي دهند . ولي گاهي گرفتا ر نگرا ني , كم حوصلگي و عصبا نيت
مي شوند , ا ما حتي د را ين حا لت نيزخيلي زود خود شا ن را ا زنا راحتي و
د لوا پسي رها مي كنند .
صاحبا ن ا ين گروه خوني , چون سختگير و دير جوش هستند , د وستا ن
زيا د ي را نمي توا نند به خود جلب كنند. ولي د رزمينه ي كا رومسئوليتهاي
ا جتماعي روي هم رفته آ د م ها يي جاه طلب, ا ما مثبت هستند . كنا ر
آ مد ن با آ ن ها خيلي سخت ا ست .
چو ن پيوسته سعي دا رند , قدرت خود را به د يگرا ن تحميل
كنند و بد شا ن نمي آ يد كه د ر هر حا لت آ قا و سرور د يگرا ن با شند .
گروه خوني O :
ا شخا صي كه دا را ي گروه خوني O هستند , ا ز لحا ظ فطري
و طبيعي , آ د م ها يي خوش بين , زنده د ل پرتحرك و تا حد ودي
سر و زبا ن دا ربه حسا ب مي آ يند وبه خوبي مي توا نند با فرا ز و
فرودها ي زند گي كنا ر بيا يند و به ا صطلاح گليم خود را ا زآ ب
بيرون بكشند .
آ ن ها هموا ره سعي دا رند با ا وضاع پيش بروند , وبرا يشان وا قعا
د م غنيمت ا ست . د ر صورت لزوم ا نسا نها يي با ا را ده وصميمي
هستند , تسلط خوبي برا عصا ب خو د دا رند و د ر برا برمشكلا ت
حتي ا گر خيا لي بزرگ با شد , ا ستقا مت و خونسردي كا مل نشا ن
مي دهند .
اغلب د لشا ن مي خواهد خو ب زند گي كنند وا ز همه ي جنبه ها و
جها ت زند گي لذ ت ببرند , چندا ن د ر بند جمع آ وري پول و
ثروت نيستند .
ا زكينه جويي و ا نتقا م گرفتن تا جا يي كه ممكن با شد, پرهيز دا رند.
به همين جهت , ا شخاص پا ك طينت وخوش قلب محسوب مي شوند .
را ه و رسم كا ر و زند گي ر ا خوب مي شنا سند و مي دا نند
مسئوليت يعني چه , تد بير و كا رآ يي بسيا ر زيا دي د ا رند . و
چنين به نظر مي رسد كه ا صولا مد ير خلق شده ا ند .
گروه خوني AB :
تجزيه و تحليل شخصيت و روحيا ت كسا ني كه د ر ا ين گروه
قرا ر دا رند , كا ر بسيا ر سختي ا ست . زير ا آ ن ها معمولا
موجودا تي حسا س , زود رنج و ا سير ا حسا سا ت , عواطف,
رويا و غرا يز خويش هستند .
به همين جهت غا لبا نا متعا د ل و بي ثبا ت به نظر مي رسند ,
حا ل آ ن كه وا قعا ا ين طور نيستند . ا ين عده معمولا آ را مش –
د روني ند ا رند وا غلب ا و قا ت , واكنش ها يي متضا د و د ور
ا ز ا نتظا ر ا ز خود بروز مي دهند و د ر ميا ن آ نها ا فرا د
خود دا ر و دا را ي ا را ده ي قا طع , خيلي كم يا فت مي شود.
بعضي ها يشا ن به طور وا قعي به خود ا طمينا ن ند ا رند و
دائم دنبا ل كسي مي گرد ند تا به وي تكيه كنند .
پيوسته ا ز قابليت ها و ا ستعدا دها ي خو د ترد يد دا رند و ا ز
نوعي نگرا ني يا كشمكش روحي رنج مي برند و گاهي هم بر ا ثر
همين بحرا ن ها ي روحي , د چا ر خسا رت ها يي مي شوند و
حاصل سا ل ها رنج و زحمت خو د ر ا ا ز د ست مي دهند .
به طور كلي , د روجود ا ين گروه ا زا فرا د , د و شخصيت متفا وت
نهفته ا ست . گا هي بسيا ر پر شور و حرا رت هستند و زما ني به
محض برخو رد با ما نع يا مشكلي كوچكي بر خود شا ن ر ا كا ملا
مي با زند و به د نيا ي تنها يي و ا نزوا پنا ه مي برند .
ا ين ا فرا د , روحي ا نعطا ف پذ ير , هوشي سرشا ر و ذ وقي قا بل –
ملا حظه دا رند . ليكن به زحمت مي توا نند خود را با محيط تطبيق
دهند و به ا صطلا ح همرنگ جماعت شوند .
با ا ين ا وصا ف د ر ميدا ن د وستي آ د م ها ي بسيا ر موفقي هستند و
خوب مي دا نند دوستا نشا ن را چگونه تحت تا ثير كما لا ت ظا هري و
با طني خويش قرا ر دهند .
گشا ده د ستي وعلو همت ا ين گروه حد و حصري ندا رد . معمولا ا ز
بذ ل و بخشش لذ ت مي برند و هيچ گاه هم پشيما ن نمي شوند . به طور
ذا تي آ د م ها يي مهربا ن و ا نسان د وست هستند .

هیچ نظری موجود نیست:

محصولات زیبایی:برای سفارش محصول روی لینک مورد نظر کلیک کنید

> کرم لایه بردار فوری صورت olive اصل

13,000 تومان

> کرم موبر دائمي باله آ - اصل آلمان

31,000 تومان

> کرم صاف و نرم کننده مو Dark & Lovely

30,000 تومان

> کرم ضد لک وضد جوش ایسنس -ESSNCE

24,000 تومان

> صابون ضدجوش ولك و جوان كننده حلزون فلور

12,000 تومان

> كرم برطرف كننده سفيدي موي سر مجيك ميكس

28,000 تومان

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH

10,000 تومان

> كرم گارنير سبزو قرمز(جوانسازي))GARNiER

52,000 تومان

> كرم مرواريد اصل فلور محصول فرانسه

25,000 تومان

> اسپری فرم دهنده سینه دکتر جیمز

38,000 تومان

> کرم بزرگ و سفت کننده باسن پارتنر فرانسه

48,000 تومان

> کرم روشن کننده Emami ( برای مردان )

28,000 تومان

> کرم بزرگ و سفت کننده باسن والنسی

27,000 تومان

> رفع سفیدی مو MAGIC MIX ( مجیک میکس )

45,000 تومان

> لنز رنگی چشم تک رنگ اینوا

25,000 تومان

> لنز رنگی چشم چند رنگ اینوا

25,000 تومان

> ست کامل و معجزه گر صورت چای سبز

25,000 تومان

> کرم لايه بردار و سفيدکننده Dove

22,000 تومان

> کرم موبر دوقلو قوی وجادوئی Magic clean

28,000 تومان

> ضد جوش و لک بای بای فرانسه

28,000 تومان

> ريمل هزار و يك مژه برژوا فرانسه

18,000 تومان

> کرم دوقلو روشن کننده و ضدلک قوی JIAOLI

69,000 تومان

> لوسیون رفع تیرگی مناطق حساس بدن Partner

28,000 تومان

> کرم ضد چروک و روشن کننده ولنسي 100٪ اصلي

15,000 تومان

> کرم پودر OLIVE OILE

18,000 تومان

> کرم مروارید اصل فلور-والنسی

29,000 تومان

> صابون کوسه ماهی والنسی

19,000 تومان

> -سفید کننده زیر بغل mistin(میستین)

17,000 تومان

> ست کامل و معجزه گر صورت ویتامین C

25,000 تومان

> کرم روشن کننده و زیبائی Emami (زنانه)

28,000 تومان

> ژل لاغری جلبک دریایی valensey

27,000 تومان

> جدیدترین ریمل برجوا3DMAX

15,000 تومان

> کرم رفع سفیدی موی سرYouThair

29,000 تومان

> صاف و نرم کننده مو .اصلDark & Lovely

27,000 تومان

> شامپوی مرطوب جلبک دریایی good life

18,000 تومان

> رنگ موی ریش و سبیل استراتژی ( BLACK )

35,000 تومان

> کرم لاغری پارتنر لاو

48,000 تومان

> کرم رفع سیاهی و کبودی بدن پارتنر لاو

48,000 تومان

> کپسول مایع جوان کننده پوست animate

35,000 تومان

> موبر باله آ موبر دائمی 100% تضمینی

32,000 تومان

> اتو مو استیم استایلر

61,500 تومان

> محلول درمانی رویش مو+شامبودرمانی ریزش مو

65,000 تومان

> کرم تقویتی دور چشم خاویار والنسی

30,000 تومان

> کرم رفع ترک بدن پارتنر لاو

48,000 تومان

> کرم جوان کننده دور چشم Oliveen nature

28,000 تومان

> کرم ضد پیری دست لیدی دیانا

17,000 تومان

> کرم ضد آفتاب فرانسوی Bioderma

14,000 تومان

> شامپوی رنگ موی استراتژی shampoo Strategy

35,000 تومان

> افترشیو بعد از اصلاح بانوان

28,000 تومان

> لوسیون سفید کننده چای سبز Dream Woman

28,000 تومان

> شامپوی گیاهی جین سینگ

18,000 تومان

> رنگ موی مردانه Perfect men 90

26,000 تومان

> کرم پودر ویتامین سی Dream Woman

18,000 تومان

> رنگ موی مردانه Nougat (سیاه)

32,000 تومان

> کرم رفع سیاهی بدن والنسی

34,000 تومان

> ژل لایه بردار فوری روغن زیتون Oliveen

18,000 تومان

> روغن مار دو در یک میس بیوتی

28,000 تومان

> کرم جوان کننده و آبرسان شیر خالص

48,000 تومان

> پودر معطر كننده وطراوت بخش بدن کونستانت

45,000 تومان

> ژل لاغری نیترو اصل

29,000 تومان

> كرم اسكراپ پارتنر لاو

48,000 تومان

> پودر معطر کننده بدن

36,000 تومان

> ماسکهای کلاژن دارصورت کره جنوبیpurederm

18,000 تومان

> ست کامل حجم دهنده لب

16,500 تومان

> کرم ترک شکم و پوست میس تین

22,000 تومان

> صابون بهداشتی زنانه تایگر100% موثر

15,000 تومان

> شامپو رنگ مو A+B لانا

21,000 تومان

> روغن مار ملکه زیبایی

18,000 تومان

> ست درمانی مخصوص رفع تمامی لکه های صورت

45,000 تومان

> کرم فرم دهنده و سفت کننده سیـــنه partne

40,000 تومان

> ضد جوش و لک بای بای اصل فرانسوی

22,000 تومان

> کرم لاغری بازوی پارتنر لاو

30,000 تومان

> ژل لاغر کننده باسن loreal

30,000 تومان

> [جدیدترین کرم سفید کننده مردانه Emam

30,000 تومان

> صابون ضد جوش و لك درياي مرده فلورا

12,000 تومان

> کرم فرم دهنده و سفت کننده سینه partner

48,000 تومان

> ژل حجم دهنده وبزرگ کننده لب کلاژن دارlov

10,000 تومان

> پودر سفید کننده دندان گیاهیabaan

9,500 تومان

> محلول گیاهی هندی و قرص تقویتی ضد ریزش مو

100,000 تومان

> کرم رفع سیاهی و کبودی1&PARTNER 4

35,000 تومان

لوازم:برای کسب اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH

14,000 تومان

> اصلاح خانگی جاست تریم JUST A TRIM

23,000 تومان

> اصلاح مردان میکروتاچ MICRO TOUCH با کیف

25,000 تومان

> رنده برقی کنوود انگلستان KENWOOD

45,000 تومان

> گن لاغری اسلیم لیفت SLIM N LIFT

35,000 تومان

> رخت آویز جادویی واندر هنگر WONDER HANGER

15,000 تومان

> مخلوط کن چند کاره مجیک بولت آلمانی

65,000 تومان

> اتو بخار ایستاده توبی TOBI

165,000 تومان

> بخارشو هاش دو اُ ماپ الترا H2O MOP ULTRA

70,000 تومان

> ریش تراش ضد آب میکروفورس

20,000 تومان

> سالادساز نایسر دایسر آلمانی اصل

35,000 تومان

> سالادساز اسنپ اسلایس SNAP N SLICE

20,000 تومان

> اتو مو اینستایلر IN-STYLER

45,000 تومان

> فر نوری FLAVOR OVEN WAVE

70,000 تومان

> نردبان و چرخ دستی توتال ترالی

131,000 تومان

> خشک کن لباس خانگی AIR-O-DRY

57,000 تومان

> ست چاقو میراکل بلید 3 MIRACLE BLADE

63,000 تومان

> اتو مو بخار استیم استایلر STEAM STYLER

58,000 تومان

> بخارپز پرو وی استیم تاور STEAM TOWER

67,000 تومان

> نردبان چندکاره ورسالدر

126,000 تومان

> گردگیر گوداستر شارژی GO DUSTER

27,000 تومان

> غذاساز همه کاره بولت اکسپرس

121,000 تومان

> جاروی مثلثی شارژی آلمان ایتالیا

40,000 تومان

> دستگاه ورزشی توتال کُر TOTAL CORE

67,000 تومان

> چاقوی شارژی سونیک بلید SONIC BLADE

35,000 تومان

> میله بارفیکس ایرون جیم|IRON GYM

30,000 تومان

> سرخ کن بدون روغن هات پلیت اتریش

60,000 تومان

> خردکن کیچن کینگ پرو|KITCHEN KING PRO

30,000 تومان

> دستگاه رول اتوماتیک توالت فرنگی

100,000 تومان

> کفشو چرخشی

37,000 تومان

> دستگاه تصفیه آب خانگی هرت اند هرت

210,000 تومان

> ست چاقوهای کانتر CONTOUR PRO KNIVES

46,000 تومان

> دستگاه ورزشی توتال کُر اسپانیا LLC

121,000 تومان

محصولات زناشویی:برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش روی محصول مورد نظر کلیک کنید

> کرم لارگو (افزایش حجم و سایز آلت تناسلی)

33,500 تومان

> قرص آمريكايي اصلي ويگومخصوص دیرانزالی

19,000 تومان

> قطره آلمانی جدید محرک زنانه

58,000 تومان

> قرص دير انزالي 50 دقيقه اي وگادول

14,000 تومان

> اسپری تاخیری لارگوlargo delay spray

19,000 تومان

> کرم لارگو- افزایش طول و ضخامت

25,000 تومان

> اسپری تاخیری ویاگرا (آمریكا-جدید)

24,000 تومان

> مگنا RX

145,000 تومان

> دستگاه لارجر باکس

110,000 تومان

> کرم 2عددي شارک پاور مخصوص آقایان

48,000 تومان

> اسپری تاخیری Super Dooz 125000

22,000 تومان

> شارک پاور-شارک پاور قرمز رنگ-shark power

35,000 تومان

> مگنا ارایکس RX-اصل.نمایندگی فعال ایران

120,000 تومان

> ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت

19,500 تومان

> تنگ كننده-افزایش میل جن-30 خانمها

30,000 تومان

> قرص یوهیم

100,000 تومان

> قرص 4 تایی تاخیر در انزال لوواگراLUVAGRA

10,000 تومان

> کرم گیاهی ژل فورت

22,000 تومان

> ژل زناشویی اینتیمو مخصوص خانمها

30,000 تومان

> ژل آمیزشی سیمپلکس فرانسه-رومانتیک و پلژ

19,000 تومان

> قرص ویاگرای قرمز -تقویت قوا

27,000 تومان

> کرم تاخيري delay shark

22,000 تومان

> کپسول MAXMAN اصل(تقویت قوای جن سی)

27,000 تومان

> اسپری تاخیری ویاگرا-اصل با هلوگرام

19,000 تومان

> حلقه ویبرادوم رومانتیک با مجوز بهداشت

25,000 تومان

> قرص سیالیس-cialis – ایجاد نعوظ

27,000 تومان

> اسپری Tiger power

28,000 تومان

> کرم 2عددي شارک پاور آبی

38,000 تومان

> کپسول درمانگر زود انزالی MAXMAN

65,000 تومان

> کرم لارگو اصل -افزایش طول و قطر (آقایان)

33,000 تومان

> ژل آمیزشی ایزی EASY PLAY TIME GEL

22,000 تومان

> صابون مردانه روغن تمساح فرانسوی100%طبیع

15,000 تومان

> قرص ویاگرای اصل آمریکا(30 عددی)

78,000 تومان

> کپسول گیاهی تقویت کننده جنسی ساتیبو

45,000 تومان

> دستگاه لارجر باکس(با مجوز بهداشت)

110,000 تومان

> پک کامل رفع مشکلات زناشویی

99,000 تومان

> کپسول گیاهی مکس من آمریکایی اصل

50,000 تومان

> کرم شارک پاور مخصوص آقایان

28,000 تومان

> قرص سمنکس-Semenax

188,000 تومان

> ویگاریکس-تقویت بنیه جنسی

64,000 تومان

> 2عدد کرم شارک پاورآبی

36,000 تومان

> افزایش حجم (آقایان)شارک پاور

25,000 تومان

> ژل آ.م.ی.ز.ش.ی. تایگرلیدی(خانم ببره)برای

18,000 تومان

> Viamax power قهوه مردانه

75,000 تومان

> وایگورل.کرم افزایش دهنده میل ج.ن.سی

45,000 تومان

> ويگركس - پمپ تنظيم آقايان

85,000 تومان

> ژل آمیزشی اینفینیتی پلی تایم Infinity

22,000 تومان

> تقویت بنیه جنس-30 آقایان باقرصهای یوهیم

100,000 تومان

> قرص مگنارکس MAGNA+RX

145,000 تومان

> دستگاه وکیوم همراه آقایان ساخت آمریکا

85,000 تومان

> قرص سمنکس

150,000 تومان

> اسپری ویاگرا 99000 اصل

20,000 تومان

> ژل لایک ا ویرجین پلی تایمLIKE A VIRGIN

22,000 تومان

> دستگاه اکستندر مگنت دار

110,000 تومان

> تایگرکینگ tiger king

32,000 تومان

> کپسول درمان كننده زودانزالي یانگ گانگ

45,000 تومان

> کپسول و اسپری افزایش سایز آ.ل.ت Big Boy

68,000 تومان

> ژل آمیزشی دریمر پلی تایمPLAY TIME DREAME

22,000 تومان

> ست کامل درمانگر ناتوانی آقایان

110,000 تومان

> ژل آمیزشی فایر پلی تایم Play time fire

22,000 تومان

> پک محصول جنسی مردانه با اشانتیون ویژه

63,000 تومان

> Viamax power قهوه زنانه

75,000 تومان

> پمپ افزایش حجم آقایان آمریکایی

85,000 تومان

> دستگاه جس اکستندر بزرگ کننده دائمی عضو ت

235,000 تومان

> دستگاه اکستندر ساده

85,000 تومان

> قرص وایمکسVIMAX

120,000 تومان

> کپسول مکس من2 MAXMAN II

80,000 تومان

> ویگارکس

65,000 تومان

> مکس من 12 عددی اصل

30,000 تومان

> کرم لارگو اصلLARGO

32,000 تومان

> کرم گیاهی اروس انگلیسی 100%گیاهی

20,000 تومان

> ریش تراش MICROSTAR

25,000 تومان

> موکن ویزیوت WIZZIT

27,000 تومان

> مگنا آر ایکس+MAGNARX اصل

125,000 تومان

> دستگاه افزایش دهنده سایز اکستریم(آقایان)

165,000 تومان

> صابون العذاری QUEEN LOVE

12,000 تومان

> دستگاه پرو اکستندرمگنت دار ویژه

155,000 تومان

> ژل آمیزشی آیس من پلی تایمICE MAN

22,000 تومان

> کپسول بزرگ کننده 60 عددی مکس من

85,000 تومان

> پکیج افزایش سایز آ.ل.ت 100%گیاهی وتضمینی

149,000 تومان